Welkom!

Ontdek onze kerk, onze diensten en waar wij in geloven.

Geschiedenis

 

KORT OVERZICHT VAN DE HISTORIE VAN DE GEREF. KERK TE BREDA.

Op 26 maart 1893 werd er in Breda een Gereformeerde Kerk geïnstitueerd, die voortkwam uit de doleantie beweging binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Op 25 november 1928 deed ds B. Telder hier zijn intrede als predikant. Hij heeft de gemeente gediend tot aan zijn emeritaat in 1962.

 

Vrijmaking.

De vrijmakingsstrijd in de oorlogsjaren had ook in Breda grote gevolgen. Omdat ds Telder de brief van de synode weigerde voor te lezen en op grond van "tweedracht makende preken" werd hij op 31 juli 1944 door de kerkenraad afgezet. Voor de vrijma­king telde de gemeente in Breda 981 leden, op 1 januari 1945 waren dat er nog slechts 155.

Jaren zestig. 

Opnieuw zou strijd de Gereformeerde kerk in Breda niet be­spaard blijven. In de gemeente werden gaandeweg praktijken geïntroduceerd die sterk afweken van de regels die binnen het kerkverband waren afgesproken. Een zelf ontworpen onderteke­ningsformulier bij de bevestiging van ambtsdragers en het weigeren van kerkvisitatie door de kerkenraad, gaf ruimte aan een plaatse­lijk afwijkende mening, over inhoud van de belijde­nisge­schriften, met name Zondag 22 en de toepassing van de kerk­orde. Ondanks vele pogin­gen om tot elkaar te komen, mondde deze strijd - in de periode dat inmid­dels ds K.C.Smouter aan de kerk verbon­den was - uit in een breuk. Het is dan 5 april 1965 als drie ouderlingen de kerken­raadsvergadering verla­ten. Een dag later gevolgd door een diaken. In de kerk met ongeveer 200 leden komt er dan een breuk.

 

De huidige gemeente.

Dit alles had tot gevolg dat de drie ouderlingen en de diaken op 9 mei 1965 de gemeente samenriepen in de Waalse kerk. In totaal stelden ongeveer zo'n 88 leden zich onder opzicht en tucht van deze kerkenraad. Naast alle moeiten die zich in die tijd nog afspeelden op classes en synodes, begint het ge­meente-leven in Breda weer op te bloeien. Er wordt catechi­sa­tie gegeven aan de jeugd en het verenigingsleven wordt ge­start. In juni 1969 verlaten we de Waalse kerk en worden de Eredien­sten gehouden in de Evangelisch Lutherse kerk. (Een historische schuilkerk achter de Grote Markt )

Op 1 januari 1988 wordt er voor de derde maal verhuisd en gebruik gemaakt van de Christe­lijke Gereformeerde kerk in de Hortensiastraat. Dit steeds verhui­zen en het van anderen afhankelijk zijn, doet de gedach­te aan een eigen kerk­gebouw groeien. In maart 1988 kopen we dan het pand aan de Terheij­denstraat 9. Er worden extra financiële offers van de gemeente gevraagd en er wordt een landelijke actie ( café wordt kerk ) op touw gezet. Een jaar lang wordt er door broe­ders en zusters in de gemeente alle vrije tijd in deze - doe het zelf - verbou­wingsperiode gesto­ken. Er wordt gezamenlijk gesloopt, gestut, gebouwd en ge­verfd.

Op 20 mei 1989 konden we dankbaar en op feeste­lijke wijze ons eigen kerkgebouw in gebruik nemen.

Begonnen we in 1965 met 88 leden. In 1969 bereikten we het dieptepunt met 80 leden. Vervolgens zijn we langzaam weer geste­gen naar ongeveer 180 leden. Na een kleine daling zijn we nu weer aan het stijgen en hebben we momenteel 130 leden.

Predikanten die de gemeente vanaf 1965 gediend hebben.

Ds D. Berghuis ( 23 maart 1969 - 20 augustus 1972 )
Ds C.v.d.Leest ( 29 september1974 - 2 december 1979 )
Ds R.Th.de Boer( 16 mei 1982 - 8 november 1987 )
Ds A. Buursema ( 2 december 1990 - 1 september 1996 )
Ds R.R. Roth ( 23 februari 1997 - 17 december 2006 )